Archive for the ‘Tulisan Tokoh’ Category

PAHAM MOHAMMAD NATSIR.

Paham Mohamad Natsir tentang ‘ideologi negara’… dari khazanah pemikiran Mohamad Natsir … manuscript tulisan Buya Masoed Abidin

TENTANG IDEOLOGI NEGARA

Mohammad Natsir menjelaskan pemahamannya tentang kaedah agama Islam, dalam hubungannya dengan fatsoen politik dan pemerintahan di Indonesia, antara lain bahwa ;

“ISLAM bukan semata-mata religi, yaitu agama dalam pengertian rohani saja. Islam mengatur hubungan antar manusia dan Allah, dan antara sesama manusia. Baca lebih lanjut

Iklan

Benang Kusut Gerakan Dakwah di Indonesia

Dakwah dalam termonologi sejarah Islam adalah gerakan yang tertua, sejak Adam a.s diciptakan dan menerima amanah Ilahi menjadi Khalifah fil Ardhi, starting point gerakan dakwah mulai digerakan dan ditujukan kepada bani Adam. Misi pengembanan dakwah merupakan misi utama para nabi dan rosul. Nabi Muhammad SAW Rosul terakhir pilihan Allah telah berhasil menyempurnakan misi dakwah para Rosul sebelumnya, Islam sebagai Rahmatan Lil ‘Alamin menerobos dimensi kehidupan manusia secara individu maupun sosial untuk hanya menerima Allah Al-Kholiq yang diibadahi dengan menjadikan al-Qur’an dan Sunnah Rosululloh sebagai pedoman hidup manusia. Islam telah menembus batas-batas wilayah, budaya, adat istiadat untuk hanya menerima Syari’at Islam yang menyelamatkan hidup dan kehidupan dhohir bathin di dunia dan akherat. Baca lebih lanjut

Konsepsi Islam Tentang Negara

Oleh : Muhammad Al Khaththath

 Pendahuluan

            Beberapa tahun lalu seorang kyai yang pernah diangkat dan diturunkan dari jabatan presiden di republik ini pernah mengatakan bahwa kepemimpinan Rasulullah saw. bukanlah wujud dari suatu negara.  Kepemimpinan beliau sw. di Madinah itu cuma sekedar ketua RT atau paling banter ketua RW, tegas kyai yang cuma sekitar setahun menjadi orang nomor satu di negeri ini. Benarkah persepsi kyai yang sangat gencar mempropagandakan demokrasi itu?  Tentu tidak benar.   Sebab, bagaimana mungkin kepemimpinan Rasulullah saw. dikatakan sekedar tingkat RT/RW, sementara fakta sejarah menunjukkan bahwa ketika tentara Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah saw. menaklukkan kota Mekkah, jumlahnya sekitar 10.000 orang (lihat Azyumardi Azra, Suplemen Ensiklopedi Islam hal 106).  Demikian juga  tatkala Rasulullah saw. memimpin tentara Madinah ke Tabuk dalam rangka memerangi tentara imperium Rumawi yang ada di sana, jumlah tentara  yang beliau saw. bawa adalah sekitar 30.000 orang (lihat Ibnu Katsir, Al Bidayah wan Nihayah Juz 3 hal 593).  Tentu tidak ada RT/RW yang memiliki tentara sebanyak itu.  Sejarah pun menunjukkan bahwa Rasulullah saw. mengangkat wali atau gubernur di Yaman, wali Madinah, wali Makkah, wali Bahrain. Rasulullah saw. mengangkat sejumlah hakim/qodli di sejumlah kota atau daerah untuk mengadili perkara-perkara yang terjadi di masyarakat. Rasulullah saw. pun mengrim surat-surat politik kepada sejumlah kepala negara besar maupun kecil untuk masuk Islam dan bergabung di bawah naungan daulah islamiyah. Artinya, fakta sejarah menunjukkan bahwa kepemimpinan Rasulullah saw. itu adalah kepemimpinan level negara. Baca lebih lanjut

Method Pemikiran Al-Banna AntaraTetap dan Berubah

Oleh: Hasan al-Bana

Supaya Allah melakukan sesuatu perkara (kemenangan Islam) yang telah  ditetapkan berlakunya, iaitu supaya or ang (kafir musyrik) yang binasa itu,  binasa dengan keterangan (yang membuktikan kesalahannya), dan supaya orang  (Islam) yang hidup itu, hidup dengan keterangan (yang membuktikan kebenarannya) – (Al Anfal : 42)

Al-Imam al-Banna telah mengkhususkan rukun faham dengan Usul 20 yang juga  merupakan unsur tetap dakwah. Usul  20 membantu seorang muslim membina  kefahaman yang sahih agar ia tidak dibina di atas asas sangkaan dan hawa naf’su.  Kesemua usul itu ialah asas dan garis panduan untuk memahami Islam, bukannya  asas kepada Islam itu sendiri sebagaimana yang disalah faham oleh sesetengah pihak.   Baca lebih lanjut

MANHAJ HIDUP MUSLIM

Oleh: Abul A’la Al-Maududi

Kata Pengantar Dari Penerbit

Alhamdulillah, dengan rahmat kemurahan  Allah buku ini dapat diterbitkan. Usaha menerbitkan buku ini kami lakukan kerana kandungannya merupakan keperluan asas dalam  rangka memahami Islam dan ajarannya. Setiap insan yang mengaku dirinya sebagai Muslim  wajib mengetahui syarat-syarat yang diperlukan bagi membolehkan dirinya diterima di sisi Allah  sebagai ummat Islam. Baca lebih lanjut

DISKURSUS NEGARA ISLAM: “ANTARA DAS SEIN DAN DAS SOLLEN”

Oleh: DENNY KODRAT

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

      Segala puji hanya selayaknya kita panjatkan kepada Illahi Rabbi, atas segala karunia dan nikmatNya, khususnya nikmat Iman dan Islam, yang diberikan kepada kita. Shalawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada utusanNya, Rasulullah Muhammad Saw, beserta segenap para keluarga, shahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan umatnya. Baca lebih lanjut

ADMINISTRASI NEGARA ISLAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Oleh: Achmad Junaidi Ath Thayyibiy,SIP

1. PENDAHULUAN

            Allah swt. Telah menurunkan risalah Islam dan menjadikannya berdiri di atas landasan aqidah tauhid, aqidah: Laa Illaaha IllaLlaah, Muhammadur Rasulullah.

Islam merupakan risalah yang besifat universal, mengatur hubungan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya, dengan memandangnya sebagai manusia. Hubungan manusia secara vertical dengan Sang Maha Pencipta lagi Maha Pengatur, AL Khaliq termanifestasikan dalam bentuk ikatan aqidah dan keharusan beribadah hanya kepada-Nya, serta pengakuan hanya Dia lah Yang Maha Pembuat seluruh Aturan Hukum (system), dan sama sekali tidak mempersekutukannya dengan apapun. Juga kewajiban untuk mengikuti semua aturan dan hukum (system) tersebut, serta wajib terikat dengan seluruh perintah dan larangan-Nya. Disamping juga wajib menjadikan Nabi Muhammad saw. Sebagai utusan Alah, yang wajib diikuti, diteladani dan diambil ajaran-ajarannya, dengan tidak mengikuti selain ajarannya, ataupun mangambil ajaran manusia yang lain. Baca lebih lanjut